E-MAIL

weismueller@weissleder-ewer.de

TE­LE­FON

+49 (0) 431/9 74 36–0

SPRA­CHEN

Deutsch, Eng­lisch

KON­TAKT­ADRES­SE

WEISS­LE­DER EWER
Rechts­an­wäl­te
Part­ner­schaft mbB
Wal­ker­damm 4–6
24103 Kiel

2002
Ab­itur
2004–10
Stu­di­um der Rechts­wis­sen­schaf­ten in Kiel und Col­ches­ter (GB)
2011–13
Re­fe­ren­da­ri­at
seit 2013
Mit­ar­beit in der Kanz­lei WEISS­LE­DER EWER, An­walts­zu­las­sung
2020
Pro­mo­ti­on